Lina strand

Tillsammans med landskapsarkitekten Torkel Tigerschiöld har vi fått i uppdrag av Södertälje kommun att utarbeta en förstudie till hur det gamla tegelbruksområdet vid kanalen norr om Astras fabriksområde skulle kunna bebyggas. Området omfattas av strandskydd och är skilt från den näraliggande bebyggelsen av en skogklädd brant. Vi föreslår att återuppväcka principer från platsens historia där boende integreras med odling i gamla mönster, vi vill återskapa minnet av den magnifika tegelbruksbyggnaden och flytta tillbaka gatan, men också utnyttja slänten och knyta ihop de bebyggelseenklaver som på klassiskt svenskt förortsvis nu är utspridda i granskogen.
En viktig del av vårt förslag handlar om verktygen för hur en känslig och småskalig, varierad bebyggelse skulle kunna fås att växa fram. Fastighetsbildning, planprocess, markanvisningskriterier mm

Vårt uppdrag:
Förstudie planprocess

Uppdragsgivare
Södertälje kommun / Röda bergen